We stellen je graag voor aan Claudia Stolk, als Business Manager in de energiesector actief bij Rotterdam Partners en lid van het Women in Energy Adviesraad.

Claudia’s rol bestaat uit het aantrekken van internationale bedrijven in de energie, offshore en chemische industrie naar de regio Rotterdam, met als doel het bouwen van een sterke en duurzame economie. Zoals een Rotterdammer betaamt, begon Claudia haar carrière in de maritieme sector en stapte vervolgens over naar de energiesector. Hoewel het geen bewuste keuze was, is ze enthousiast over de kansen en uitdagingen die de sector met zich meebrengt, vooral in het licht van de energietransitie. “Wat me vooral heeft geholpen bij de overstap naar de energiesector, is het uitgebreide netwerk dat ik had opgebouwd. De kracht van een goed netwerk was een eye-opener voor mij omdat er veel overlap is tussen de industrieën en er veel bereikt kan worden door je netwerk aan te spreken”, voegt ze eraan toe.

Door haar jarenlange ervaring en carrière in de maritieme sector heeft Claudia als vrouw veel obstakels moeten overwinnen. Ze zegt: “De maritieme industrie wordt nog steeds gedomineerd door mannen en is traditioneel. Als vrouw in een managementpositie ben je vaak 9 van de 10 keer de enige vrouw aan tafel en ik kan me goed inleven in het gevoel van het vinden van je plaats binnen een organisatie of netwerk. Dit was een van de redenen waarom ik me persoonlijk kan vinden in het doel van 75inQ en het WIE 2023 evenement. Ik wil de jongere generatie de bevestiging geven dat ‘je het kunt’ en om zelfvertrouwen te hebben.” Ze moedigt vrouwen aan om niet te berusten in een slachtofferpositie of een situatie, maar om te weten wat je waard bent en wat je inbrengt, “Daag de status quo uit!”.

Over het WIE 2023 evenement gesproken, Claudia is enthousiast dat het evenement een platform biedt voor mensen om hun ervaringen op een positieve manier te delen, zich op de toekomst te richten en de gemeenschap zichtbaar te maken. Ze deelt ook een ervaring uit de vorige editie van Women in Energy (2022), waar ze een pas afgestudeerde van de universiteit aan een sollicitatiegesprek hielp dankzij het netwerk dat op het evenement beschikbaar was. Wat betreft het evenement voegt ze toe: “Ik denk dat we meer mannen moeten betrekken bij de discussies. We moeten delen en open zijn, en vaak zijn zulke discussies ook eye-openers voor mannen over ervaringen waar vrouwen in de sector mee te maken krijgen vanwege hun geslacht”.

ENGLISH VERSION

Claudia works as a Business manager in the energy sector at Rotterdam partners. Her role involves attracting international companies in the energy, offshore and chemical industry to the region of Rotterdam with the aim of building a strong and sustainable economy. True to the nature of a Rotterdammer, Claudia started her career in the maritime industry and shifted to the energy sector . Although it was not a conscious decision, she is excited about the opportunities and challenges the sector brings especially in light of the energy transition. “ What particularly helped me during the shift to the energy sector, is the vast network I had built. The strength of a good network was an eye-opener for me because there is a lot of overlap between industries and a lot can be achieved by reaching out to one’s network”, she adds.

Through her years of experience and career progression in the maritime industry, Claudia has faced many obstacles as a woman. She shares, “ The maritime industry is still male-dominated and traditional. As a woman in the management position, 9 out of 10 times you are often the only woman at the table and I can relate to the feeling of finding your place within an organisation or network. This was one of the reasons I personally resonate with the cause of 75inQ and the WIE 2023 event. I want to give the younger generation a confirmation that ‘ you can do it’ and to have self belief”. She encourages women to not resignedly accept a victim position or the situation but to know your worth and what you bring to the table, “ Challenge the status quo!”

Speaking of the WIE 2023 event, Claudia is excited for the event to be a platform for people to share their experiences in a positive way, focus on the future and make the community visible. She also shared an experience from her WIE 2022, where she helped a recent graduate from university land a job interview thanks to the network available at the event. Sharing her hopes for the event, she adds,” I think we need to get more men involved in the discussions. We need to share and be open and often such discussions are also eye-openers for men about experiences that women face in the industry because of their gender”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *