Er werken veel mensen achter de schermen om van Women in Energy (WIE) 2023 een groot succes te maken en vandaag willen we de schijnwerpers op één van hen richten – Enstall, de Gouden Sponsor van het evenement. Hun genereuze bijdrage en steun brengt ons een stap dichter om van WIE 2023 een daverend succes te maken.

Enstall is een wereldwijde leider in montagesystemen voor zonnepanelen op daken met hoofdkantoren in de VS en Nederland. De visie van het bedrijf is om de installatie van zonne-energie te versnellen en zo bij te dragen aan de wereldwijde energietransitie. WIE had een gesprek met mevrouw Vera Vos, momenteel Vice President Strategic Marketing & Corporate Communication bij Enstall, over het belang van het thema Vrouwen in Energie en waarom dit thema aansluit bij de bedrijfswaarden van Enstall.

Vera werkt al meer dan 4 jaar bij het bedrijf en maakt deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor groepsmarketing en communicatie en het creëren van een marktstrategie voor alle belanghebbenden. Ze vertelt: “Als bedrijf nemen we veel vrouwen aan in verschillende functies, maar het is een uitdaging. Het is alle hens aan dek om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen en de energietransitie te versnellen. En we moeten meer vrouwen aanmoedigen om te kiezen voor bèta/technische banen en onderwijs. Dit was een van de redenen waarom Enstall het evenement graag sponsorde”. Enstall heeft ook een sterk intern programma dat deel uitmaakt van hun Environmental social and corporate governance (ESG) en Corporate social responsibility (CSR) initiatieven. Het ‘Empower’ programma is gebaseerd op 4 pijlers, namelijk: (i) zonne-energie training voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, (ii) het bevorderen van STEM onderwijs voor kinderen, (iii) het leveren van zonne-energie systeem oplossingen aan NGO’s en stichtingen en (iv) het ondersteunen van persoonlijke doelen van medewerkers.

Terwijl intern bedrijfsbeleid helpt om een stimulerende werkomgeving voor vrouwen te creëren, meldt Vera, helpen overheidsrichtlijnen zoals de SER-topvrouwen om de aanwezigheid van vrouwen in de bestuurskamers te versnellen. Over het belang van het evenement zegt Vera: “Als je me 10 jaar geleden had gezegd dat ik deel zou uitmaken van de energietransitie, zou ik die gedachte hebben weggehoond. Maar sinds ik deel uitmaak van deze sector realiseer ik me dat dat niet waar is. Het is belangrijk om vrouwen op één lijn te krijgen en hen te informeren over het potentieel van onze industrie, zelfs als ze er op dit moment geen deel van uitmaken. Netwerkevenementen zoals WIE 2023 helpen bij het verspreiden van bewustzijn en inspireren jonge vrouwen.” Ze eindigde het gesprek op een positieve noot met de hoop dat het evenement proactief is en zich vooral richt op het doen en volgende stappen zetten.

Helaas is de 2023-editie van het Women in Energy evenement reeds uitverkocht. Had je graag Enstall willen ontmoeten op 17 november? Meld je dan aan voor de wachtlijst. Wie weet komt er een afmelding en kunnen we je alsnog verwelkomen. Bovendien sta je meteen op de lijst van de nieuwsbrief voor de 2024-editie. Mocht dit niet lukken, neem dan zelf rechtstreeks contact op met Enstall!

English version

There are numerous people working behind the scenes to make WIE 2023 a grand success and today we want to throw light on one of them – Enstall, the Golden Sponsor for the event. Their generous contribution and support takes us a step closer towards making WIE 2023 a resounding success.

Enstall is a global leader in rooftop solar mounting solutions and operates out of their headquarters in the USA and Netherlands. The company’s vision is to accelerate the installation of solar to enable the global energy transition. We had a conversation with Ms Vera Vos, who is currently the Vice President of strategic marketing and global communications at Enstall on the importance of the theme of Women in Energy and why the cause resonates with Enstall’s company values.

Vera has been working with the company for over 4 years and is part of the team, responsible for group marketing and communications and creating a market strategy for all stakeholders. She shares,” As a company we hire many women in different roles but it’s challenging. We require all hands on deck to meet the UN Sustainable development goals and accelerate the energy transition. And we need to encourage more women into STEM jobs and education. This was one of the reasons why Enstall was happy to sponsor the event”. Enstall also has a strong internal program that is part of their Environmental social and corporate governance (ESG) and Corporate social responsibility (CSR) initiatives. The ‘Empower’ program is based on 4 pillars, namely: (i) solar training for individuals with a distance to the labour market, (ii) promoting STEM education for kids, (iii) provide solar system solutions to NGO’s and foundations and (iv) support personal causes of employees.

While internal company policies help create a conducive work environment for women, Vera mentioned that government directives such as the SER topvrouwen help accelerate the presence of women in the boardrooms. On the importance of the event, Vera adds,” 10 years ago if you had told me I will be a part of the energy transition, I would have scoffed at the thought. But after my experience joining the industry, I realise that is not true. It is important to get women aligned and inform them of the potential of our industry even if they are not a part of it at the moment. Networking events such as the WIE 2023 help spread awareness and inspire young women.” She ended the conversation on a positive note with the hope that the event is proactive and focuses more on doing and taking next steps.

Unfortunately, the 2023 edition of the Women in Energy event is already sold out. Would you like to meet Enstall on 17 November? Then sign up for the waiting list. Maybe there will be a cancellation and we can still welcome you. Moreover, you will immediately be on the newsletter list for the 2024 edition. Alternatively, please contact Enstall yourself!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *