Met nog maar een week te gaan voor het Women in Energy 2023 evenement, sluiten we onze serie interviews met leden van onze Raad van Advies af met een zeer interessant interview met Claudia Hofemann.


Claudia is actief betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven en is één van de Klimaatburgemeesters van de gemeente Delft en voorzitter van de lokale energiegemeenschap Deelstroom Delft. Ze zit ook in het bestuur van Energie Samen Zuid Holland, de regionale koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties. Als energiecoöperatie werkt de organisatie vanuit een bottom-up benadering aan de ontwikkeling en realisatie van lokale energieprojecten voor en door bewoners en het creëren van bewustzijn over de energietransitie en energiebesparingen. Enkele van hun activiteiten omvatten praktische hulp en advies, fondsaanvragen, belangenbehartiging en bijeenkomsten om kennis te delen.

Claudia integreert haar technische achtergrond in windenergie met haar inzet voor een inclusieve energietransitie en democratisering van de energiemarkt door middel van strategieën zoals publiek eigendom van energiebedrijven of warmtedistributienetwerken. Claudia zegt: “Op dit moment zijn toegang tot onderwijs of water een grondrecht. Op dezelfde manier moeten we pleiten voor ‘Recht op betaalbare en duurzame energie voor iedereen’. We moeten begrijpen dat energie een beperkte hulpbron is met een gigantische voetafdruk en we moeten opnieuw nadenken over hoe we zaken doen met energie en de energietransitie versnellen.”

Vanuit haar ervaring met het werken op gemeenschapsniveau herkent ze een gebrek aan participatie van vrouwen en een onbewust vooroordeel dat vrouwen geen technische experts zijn. Ze geeft haar mening over waarom dit moet veranderen: “De energiesector moet inclusiever worden, vooral op besluitvormingsniveau. Deze diversiteit helpt eventuele blinde vlekken te dichten en draagt bij aan meer integrale, holistische oplossingen. Zelfs in het verleden hebben grote maatschappelijke veranderingen plaatsgevonden door actieve deelname van vrouwen en de energietransitie is niet anders”, voegt ze eraan toe.

In haar vele jaren van pleiten voor een inclusieve energietransitie en het bevorderen van bewustwording in de gemeenschap, heeft Claudia te maken gehad met uitdagingen om serieus genomen te worden als vrouw: “Hoewel ik ingenieur ben, pas ik niet in de visuele verwachtingen die de maatschappij aan een ingenieur stelt. Ik draag bijvoorbeeld graag felgekleurde kleding of grote oorbellen. Je zou echter niet je individualiteit of wie je bent moeten opgeven om serieus genomen te worden”. En dit is een van de aspecten waar ze naar uitkijkt tijdens de panelsessies op de WIE 2023, samen met het brainstormen over mogelijke strategieën om een inclusieve energietransitie mogelijk te maken.

ENGLISH VERSION

With the Women in Energy conference 2023 only a few days away, we wrap up our series with a very interesting interview with Claudia Hofemann, who serves on the advisory board for the Women in Energy event. Claudia is actively involved in sustainability focused initiatives and is one of the Delft Municipality ‘Klimaatburgemeesters’ (climate mayor) and the chair of the local energy common Deelstroom Delft. She is also on the board of the Energie Samen Zuid Holland, which is the regional umbrella organisation and interest group of energy cooperatives. As an energy cooperative, the organisation works on a bottom-up approach, the development and realisation of local energy projects engaging closely with members of the community and creating awareness about the energy transition and energy saving approaches that start at home. Some of their activities include practical help and advice, fund applications, advocacy and knowledge sharing meetings.

Claudia integrates her technical background in wind energy with her commitment to making an inclusive energy transition happen and democratising the energy market through strategies such as public ownership of energy companies or heat distribution networks. Claudia says,” At the moment, we have access to education or water as a fundamental right. Similarly, we need to advocate for ‘Right to affordable and sustainable energy for all’. We must understand energy is a limited resource with a giant footprint and need to rethink how we do business with energy and speed up the energy transition.” From her experience working at the community level, she recognises a lack of women participation and an unconscious bias that women are not technical experts. She shares her opinion on why this needs to change, “The energy sector should be made more inclusive especially at the decision making level. This diversity will help cover any blind spots and contribute to more integral, holistic solutions. Even historically, major social changes have happened because of active women participation and the energy transition is no different”, she adds.

In her many years advocating for an inclusive energy transition and promoting awareness amongst the community, Claudia has faced challenges to be taken seriously as a woman,” Although I am an engineer, I don’t fit into the visual expectations defined by society for an engineer. For example, I enjoy wearing brightly coloured clothes or big earrings. However, one should not have to give up their individuality or who they are to be taken seriously”. And this is one of the aspects she looks forward to hearing from the panel sessions at the WIE 2023, along with brainstorming possible strategies to make an inclusive energy transition possible.

Claudia Hofemann zal op 17 november samen met Marjolein de Gorter-Mandhoudt van TenneT in een Meet & Greet meer vertellen over haar visie. Helaas is het evenement al uitverkocht. Wil je op de hoogte gehouden worden van toekomstige edities? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *